Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Căn cứ Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Khoa học tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Link đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/dang-ky-du-thi-cc-tin-hoc