Giới thiệu chung

1. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-ĐHKH ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Trường Đại học Khoa học;

 Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-ĐHKH 30/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - ĐHTN về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện vào Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc trường Đại học Khoa học;

 Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

Căn cứ Quyết định số 1425/QĐ-ĐHKH ngày 16/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc phân công nhiệm vụ cho các phòng, trung tâm và viện thuộc Trường Đại học Khoa học.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Trường Đại học Khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Vị trí pháp lý của Trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 1100/QĐ-ĐHKH ngày 30/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học;

Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học;

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị hành chính - sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự chủ một phần về tài chính đối với các hoạt động của Trung tâm.

4. Tên gọi và địa chỉ giao dịch

Tên gọi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên.

ĐT: 02086.266.288

Email: ttnnth@tnus.edu.vn – Website: http://ttnnth.tnus.edu.vn

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

5. Chức năng

   - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, vận hành và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường phục vụ công tác quản lý điều hành, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

   - Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý, vận hành và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin thư viện (TTTV) phục vụ NCKH, giảng dạy và học tập của CBVC, HSSV sinh viên Nhà trường.

   - Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, triển khai, chuyển giao các ứng dụng, các loại hình dịch vụ liên quan đến hệ thống CNTT, thông tin thư viện.

   - Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

6.1 Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về CNTT:

   - Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch ứng dụng CNTT ngắn, trung và dài hạn trình Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt, định kỳ rà soát, đánh giá và điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp.

   - Quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng CNTT của Nhà trường, là đầu mối phối hợp cùng các đơn vị nghiên cứu giải pháp, lựa chọn các ứng dụng CNTT đưa vào áp dụng đảm bảo tăng cường hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trên cơ sở đảm bảo khả năng tích hợp và mở rộng khả năng đồng bộ với các ứng dụng khác.

- Quản lý hạ tầng CNTT, quản trị kỹ thuật các hệ thống ứng dụng CNTT của Nhà trường, đề xuất giải pháp xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, tích hợp, mở rộng hạ tầng mạng và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống của Nhà trường, xây dựng các phương án dự phòng, tổ chức thực hiện sao lưu dữ liệu và đảm bảo dự phòng rủi ro các hệ thống, xây dựng cơ chế đảm bảo kiểm soát các liên kết mạng, các hoạt động trao đổi thông tin dữ liệu trên mạng với các đơn vị, tổ chức bên ngoài Trường Đại học Khoa học.

- Quản trị cổng thông tin của Trường Đại học Khoa học và các trang tin điện tử chính thức của Nhà trường, thực hiện lập kế hoạch phát triển; đề xuất giải pháp, giám sát xây dựng, nâng cấp, mở rộng, quản trị kỹ thuật hệ thống, tích hợp chức năng, liên kết trao đổi thông tin, đả bảo an toàn an ninh hệ thống, dự phòng rủi ro, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong quản trị nội dung.

- Quản lý, quản trị và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống máy tính, các trang thiết bị CNTT của các đơn vị trong toàn trường, kết nối và an toàn thông tin phục vụ các hoạt động quản lý và đào tạo của Nhà trường.

- Phụ trách chuyên môn về phát triển CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường.

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong nhà trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

- Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.

- Tổ chức quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn bộ hệ thống và thông báo hiện trạng hoạt động của hệ thống, đảm bảo được an toàn, an ninh của hệ thống, hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống.

- Quản lý các thiết bị, tài sản liên quan đến hạ tầng CNTT của nhà trường; có trách nhiệm xây dựng và lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị trên đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng dịch vụ CNTT của nhà trường.

- Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu.

- Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống các website, hệ thống thông tin tích hợp, Email, Elearning…

- Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của trường.

6.2 Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TTTV:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển hệ thống thông tin thư viện ngắn, trung và dài hạn trình Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt, định kỳ rà soát, đánh giá và điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp.

- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động của hệ thống thông tin thư viện theo đúng các quy định hiện hành.

- Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin thư viện đã được Hiệu trưởng ban hành.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện;

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác Thư viện;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;

Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

6.3 Nhiệm vụ sự nghiệp có thu:

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị thiết kế, xây dựng, tổ chức tuyển sinh, triển khai và quản lý, giám sát các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ đối với các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội (như đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao, hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo hệ chứng chỉ, liên kết đào tạo với trong nước, nước ngoài...).

- Thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi của Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Phát triển các loại hình dịch vụ có thu khác theo quy định của pháp luật