Các Khóa đào tạo/bồi dưỡng

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-BGDĐT ngày 11/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông; công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BGDĐT ngày 11/5/2020 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn học sinh;

Căn cứ Công văn số 1728/TCDL-LH ngày 02/12/2019 của Tổng Cục Du lịch về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế;

Căn cứ Công văn số 321/ĐHSPHN2-VNCSP ngày 19/6/2020 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc phối hợp tổ chức bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, nhân viên, trưởng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2020 (đợt 2), cụ thể như sau:

 

STT Chức danh nghề nghiệp Đối tượng tuyển sinh
1 Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh để bổ nhiệm vào mã: V.07.07.20 theo quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
2 Nhân viên Thư viện kiêm nhiệm tại các cơ sở giáo dục phổ thông Nhân viên Thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDDT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng thư viện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3 Nhân viên Văn thư kiêm nhiệm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Nhân viên Văn thư tại các cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDDT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng văn thư theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4 Nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong
trường phổ thông
Nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
5

Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên:

+ Giảng viên: hạng II, III.

+ Giáo viên Trung học phổ thông: Hạng I, II, III.

+ Giáo viên tiểu học: hạng II, III, IV

+ Giáo viên mầm non: hạng II, III, IV.

- Giáo viên, giảng viên giữ chức danh nghề nghiệp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

- Giáo viên, giảng viên có nhu cầu bồi dưỡng, lấy chứng chỉ để nâng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.
6 Bồi dưỡng trưởng, phó phòng giáo dục và đào tạo

- Trưởng phòng, phó phòng giáo dục và đào tạo.

- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo.
7

Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện viên:

+ Thư viện viên hạng 2

+ Thư viện viên hạng 3

+ Thư viện viên hạng 4

- Thư viện viên giữ chức danh nghề nghiệp Thư viện viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.

- Thư viện viên có nhu cầu bồi dưỡng, lấy chứng chỉ để thi thăng hạng thư viện viên theo quy định của thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.
8

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Di sản viên + Di sản viên hạng 2

+ Di sản viên hạng 3

+ Di sản viên hạng 4

- Di sản viên giữ chức danh nghề nghiệp di sản viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.

- Di sản viên có nhu cầu bồi dưỡng, lấy chứng chỉ để thi thăng hạng di sản viên theo quy định của Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.
9

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên

+ Phương pháp viên hạng 2

+ Phương pháp viên hạng 3

+ Phương pháp viên hạng 4

- Phương pháp viên giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.

- Phương pháp viên có nhu cầu bồi dưỡng, lấy chứng chỉ để thi thăng hạng Phương pháp viên theo quy định của Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.
10

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá:

+ Hướng dẫn viên văn hoá hạng 2

+ Hướng dẫn viên văn hoá hạng 3

+ Hướng dẫn viên văn hoá hạng 4

- Hướng dẫn viên văn hóa giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.

- Hướng dẫn viên văn hóa có nhu cầu bồi dưỡng, lấy chứng chỉ để thi thăng hạng Hướng dẫn viên văn hóa theo quy định của thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Bộ nội vụ.
11

Bồi dưỡng cán bộ văn hoá xã

Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa – xã hội cấp xã, phường, thị trấn.

12

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ báo chí

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

13

Kỹ năng sử dụng công nghệ báo chí truyền thông

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.