Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường Đại học Khoa học đợt thi tháng 10 năm 2022