Chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Văn bản pháp quy:

- Công văn 1153/QLCL-QLT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo v/v tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài: tại đây

- Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài: tại đây

- Quyết định số 1030/QĐ-ĐHKH ngày 22/7/2022 ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài của trường ĐHKH: tại đây

Đề án tổ chức thi: xem tại đây

Đề thi minh hoạ:

- Kỹ năng đọc: tại đây

- Kỹ năng nói: tại đây

- Kỹ năng viết: tại đây

- Kỹ năng nghe: tại đây  -  File nghe: tại đây

Thông báo tổ chức thi:

- Thông báo tổ chức thi đợt tháng 10 năm 2022: tại đây

- Đơn đăng ký dự thi: tại đây

- Đăng ký trực tuyến: tại đây