Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm đợt tháng 6 năm 2024