Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2023