Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2024

Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2024

Thời gian đăng ký trực tuyến:  Đến hết ngày 24/02/2024

Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 28/02/2024

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:
               - Tin học: https://bit.ly/dang-ky-du-thi-cc-tin-hoc
               - Ngoại ngữ: https://bit.ly/dang-ky-du-thi-cdr-ngoai-ngu