Thông báo tổ chức thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài đợt tháng 7 năm 2023