Thông báo thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy Trường ĐHKH đợt tháng 12/2021